Persoonsgebonden budget


Persoonsgebonden budget

Vaak wordt zorg in natura geleverd, maar met een persoonsgebonden budget (Pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Vanaf 2015 zijn er vier soorten pgb’s. Vet gedrukt staan de onderdelen waarvoor een Pgb aan te vragen is.

Pgb-Wmo
Voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hieronder vallen Huishoudelijke hulp, Woningaanpassing, Vervoer, Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, Begeleiding, Dagbesteding, Kortdurend verblijf, Beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische aandoening en Opvang in geval van huiselijk geweld. Een Pgb hiervoor dient u aan te vragen bij uw gemeente.

Pgb-Wlz (voorheen Pgb-AWBZ)
Voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Hieronder vallen Zorg in een instelling, Volledig zorgpakket thuis en een Modulair pakket thuis. Een Pgb hiervoor dient u aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

PGB-Jeugdwet
Voor zorg die valt onder de Jeugdwet. Dat is: Behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf), Behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf), Begeleiding, persoonlijke verzorging en bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening, en Vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden. U dient een Pgb hiervoor aan te vragen bij uw gemeente.

PGB-Zvw
Voor voorzieningen die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Dit zijn: Verpleging en verzorging thuis (thuiszorg), Reguliere zorg van huisarts, ziekenhuis, apotheek, Behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking, en Eerste drie jaar van opname in een psychiatrisch ziekenhuis (daarna Wlz). U dient een Pgb hiervoor aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook een mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. Deze moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Algemene voorwaarden
- De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.
- De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Houd er rekening mee dat een Pgb veel administratieve rompslomp met zich meebrengt.

 

Bron en meer uitgebreide info: Mezzo