Mantelzorgcompliment


Wat is het mantelzorgcompliment?
De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij jet SVB aanvragen.

Zorgvrager en mantelzorger
De zorgvrager is de persoon die wordt verzorgd. Een mantelzorger, vaak een familielid, partner, vriend of kennis van de zorgvrager, is iemand die vrijwillig een zorgvrager verzorgt.
Zorgt u vrijwillig voor uw zieke partner? Dan bent u mantelzorger. Heeft u als ouder extra zorg voor uw zieke kind? Ook dan bent u mantelzorger en kunt u het mantelzorgcompliment krijgen.

Geen gevolgen voor Persoonsgebonden Budget
Voor een zorgvrager heeft het geven van een mantelzorgcompliment geen invloed op de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB). De mantelzorger krijgt het compliment naast het salaris uit een PGB.

Geen gevolgen voor belasting, uitkering of toeslagen
De mantelzorger hoeft geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. Het compliment telt niet mee voor zijn of haar inkomen. Ook heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger.

Mantelzorg en erfbelasting
Wordt u verzorgd door een (adoptie)kind of (adoptie)ouder waarmee u samen woont? Dan is het mantelzorgcompliment een voorwaarde voor uw mantelzorger om  een verhoogde vrijstelling te krijgen voor de erfbelasting. Een verhoogde vrijstelling betekent dat uw verzorger minder belasting over de erfenis betaalt.
Vraagt u geen mantelzorgcompliment aan voor uw kind of ouder, of vraagt u het aan voor een andere verzorger? Dan heeft dit nadelige financiële gevolgen. Uw erfgenaam voldoet dan niet aan de voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling en betaalt dus meer belasting.

Voorwaarden voor het mantelzorgcompliment
Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen, moet:
- de zorgvrager een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis (een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg;
- deze indicatie voor minimaal 53 weken (371 dagen) zijn afgegeven;
- deze indicatie op of na 1 augustus 2009 zijn afgegeven.
Voor iedere 371 dagen dat de indicatie geldig is, kan er 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Het SVB beoordeelt ieder jaar opnieuw of de indicatie nog aan de voorwaarden voldoet.
Is uw indicatie te kort voor het mantelzorgcompliment? Het is mogelijk om de duur van 371 dagen te bereiken door meerdere indicaties bij elkaar op te tellen. Dit mag als de periode tussen de oude en de nieuwe indicatie korter is dan 42 dagen (6 weken).

Indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009
Is uw indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009? Dan mag u mogelijk het mantelzorgcompliment geven op basis van de overgangsregeling.
De overgangsregeling is van toepassing wanneer:
- de zorgvrager in 2008 en/of 2009 (tot en met 31 juli 2009) een mantelzorgcompliment heeft kunnen geven;
- de indicatie op 1 augustus 2009 nog geldig was.
Op basis van de indicatie die op 1 augustus 2009 geldig was, beoordeelt het SVB of de zorgvrager het mantelzorgcompliment mag geven.

Jaarlijks een beoordelingsdatum
Het SVB werkt met een vaste beoordelingsdatum. Dit is de datum waarop de allereerste indicatie is afgegeven die recht gaf op een mantelzorgcompliment. Precies 1 jaar na deze datum beoordeelt het SVB opnieuw of de zorgvrager aan de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment voldoet.

Mantelzorgcompliment alleen voor langdurige zorg thuis

Een zorgvrager met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg heeft langdurig zorg thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden. Als de mantelzorg niet zou worden verleend, moet een professionele zorgverlener deze hulp bieden.
Is een zorgvrager opgenomen in een tehuis, of staat hij of zij daarvoor op een wachtlijst? Dan is er sprake van een indicatie voor intramurale zorg. De zorgvrager kan dan geen mantelzorgcompliment geven.

Mantelzorgers en de belastingdienst
Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar wel bloedverwanten van elkaar? En woont u samen? Dan bent u toch partners voor de erfbelasting als de een mantelzorg verleent aan de ander en u voldoet aan de voorwaarden voor mantelzorgers.

Mantelzorgers met notarieel samenlevingscontract
Mantelzorgers met een notarieel samenlevingscontract zijn partners voor de erfbelasting als ze voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden aan de volgende voorwaarden voldoen:
- U hebt een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
- De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voor het jaar van overlijden. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank verleent de uitkering, onder voorwaarden, na aanvraag van de zorgvrager.
- U bent bloedverwanten in de 1e graad, dat wil zeggen ouder en kind.
- U bent allebei meerderjarig.
- U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
- U mag maar met 2 personen aan de voorwaarden hierboven voldoen.

Mantelzorgers zonder notarieel samenlevingscontract
Voldoet u aan alle voorwaarden voor mantelzorgers, maar hebt u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op het zelfde adres staat ingeschreven.

Is het samenwonen tegen uw wil beëindigd?
Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek.

Let op!
Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders, dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.

Bron: SVB en Belastingdienst, januari 2013