Bedrijven


Mantelzorgers willen de werkgever en collega's meestal niet lastigvallen met problemen thuis. Vaak proberen de mantelzorgers dan ook zelf voor oplossingen te zorgen. Een werkgever is hierdoor dikwijls niet op de hoogte van werknemers die thuis mantelzorgtaken verrichten.
Collega's kunnen wel signalen opvangen. Bijvoorbeeld wanneer er regelmatig wordt gebeld onder werktijd of wanneer er onregelmatig verlof wordt opgenomen.

Onduidelijkheid bij de werkgever en collega's kan leiden tot veel problemen. Werkgevers kunnen dit zonder al teveel inspanning voorkomen door contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar. Ook de handreiking 'De mantelzorger binnen het bedrijf' biedt voldoende houvast om verzuim of andere problemen te voorkomen (zie hieronder).

Wanneer een werkgever vroegtijdig op de hoogte is van de problemen van de mantelzorger, kan deze hierop inspringen. Goede en passende afspraken tussen de mantelzorger en de werkgever kunnen stress en burnout bij de mantelzorger voorkomen. Voor de werkgever betekent dit uiteindelijk een verminderd risico op ziekteverzuim.

De mantelzorgmakelaar kan ondersteuning bieden bij het inrichten van een mantelzorgbewust personeelsbeleid.

De mantelzorger binnen het bedrijf

A a n d a c h t s p u n t e n    e n    M o g e l i j k h e d e n

Mantelzorg
De (langdurige) zorg voor een langdurig zieke of gehandicapte naaste, bijvoorbeeld:
 • familielid of partner met hersenletsel, kanker, chronische ziekte
 • gehandicapt kind
 • hulpbehoevende/zieke ouders
Signaleren van mantelzorgers
 • regelmatig verzuim
 • tekenen van overbelasting
 • verminderde concentratie en/of betrokkenheid
Bedrijfscultuur
 • is er aandacht voor de problematiek van de mantelzorger
 • is er een gesprekspartner binnen het bedrijf
 • is het bedrijf bereid mee te denken
Mogelijke acties vanuit het bedrijf
 • doorvragen naar oorzaak verzuim
 • vragen naar ingezette hulpbronnen: aanvraag Wmo?
 • informeren van de bedrijfsarts
 • toepassen verlofregels
 • afspraken maken voor korte termijn
 • snelle inzet mantelzorgmakelaar
Veel voorkomende regeltaken mantelzorgmakelaar
 • regelen van de zorg (Wmo-indicatie)
 • aanvragen Pgb
 • inzet professionele en/of vrijwillige hulp
 • oplossingen voor de gezinssituatie (kleine kinderen)
 • aanpassingen en hulpmiddelen
 • financiële consequenties berekenen (eigen bijdragen, belasting)
 • onderzoek naar verlofmogelijkheden (CAO), eventueel flexwerk/thuiswerk
 • regelen tijdelijk buitengewoon verlof
 • balans brengen in de combinatie zorg en werk, vermindering belasting mantelzorger
 • onderzoek naar verzekeringen en wet- en regelgeving
Werkwijze mantelzorgmakelaar
 • maakt een probleemanalyse
 • werkt volgens een stappenplan (stelt prioriteiten)
 • kan de regeltaken overnemen
 • bemiddelt met instanties als: Wmo-afdeling, CIZ, zorgverzekeraar, (thuis)zorgorganisaties, jeugdzorg, vrijwilligerscentrales, GGZ, welzijnswerk, onderwijs.