Zorgverlof


Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Langdurend zorgverlof is om iemand in uw omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Andere afspraken zorgverlof in cao
In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor u zijn.

Voor wie kunt u zorgverlof opnemen?
U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen). Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Zorgverlof voor ziek kind
Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • uw adoptiekind;
  • een kind van de partner met wie u samenwoont;
  • uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof
Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En u bent gezien de concrete omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heeft u geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Op de eerste ziektedag kunt u voor deze naaste uit uw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever
U meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een afsprakenbriefje van de huisarts laten zien.

Wanneer langdurend zorgverlof
Als u iemand uit uw omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heeft u recht op langdurend zorgverlof.

U kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit uw omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof aanvragen
Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat u het verlof wilt opnemen.

Uw werkgever mag u om informatie vragen om te beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een afsprakenbriefje met de arts zijn.

Zorgverlof in het buitenland
U kunt zorgverlof opnemen voor een naast familielid in het buitenland. In de wet is niet bepaald dat die zorg in Nederland moet worden verleend.

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren
Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld.

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop u het opnemen ervan meldt aan uw werkgever. Bent u door de omstandigheden niet in de gelegenheid om het verlof vooraf te melden? Dan moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Komt het bedrijf daardoor in ernstige problemen? Dan kan de werkgever na uw melding de verlofopname nog stoppen of niet in laten gaan. Gebeurt dit niet? Dan kan uw werkgever het verlof op een later moment niet meer stoppen.
Ook als uw langdurend zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.

Hulp bij meningsverschil met werkgever
Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.

Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen?

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen. In uw cao kunnen afwijkende regels over zorgverlof staan.

Hoe lang kortdurend zorgverlof
U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

U kunt meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag u niet overschrijden.


Hoe lang langdurend zorgverlof

Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Is in uw arbeidsovereenkomst afgesproken dat u 32 uur per week werkt? Dan kunt u dus in 12 maanden 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.

Andere afspraken in cao
In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Als dit zo is, dan gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor u zijn.

Ziek tijdens zorgverlof
Als u ziek wordt tijdens het zorgverlof, kunt u in overleg met uw werkgever het verlof stoppen.

Werkloos tijdens zorgverlof
Wordt u werkloos tijdens het zorgverlof, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt uw verlof direct.

Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Salaris kortdurend zorgverlof
Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

Salaris langdurend zorgverlof
Uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen over de uren dat u langdurig verlof heeft.

Andere afspraken in cao
In uw cao of regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Gevolgen lager inkomen
Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

Verandert uw inkomen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw wettelijke vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw wettelijke vakantiedagen.

Bron: www.overheid.n, november 2021