Zorgverlof


Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?
Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft u recht op langdurig zorgverlof. U vraagt zorgverlof aan bij uw werkgever.

Langdurend zorgverlof aanvragen
Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat het verlof ingaat.
De werkgever mag niet oordelen over de zorg die u geeft of over de noodzaak van de zorg.

Werkgever mag zorgverlof niet weigeren
Uw werkgever mag u uw aanvraag om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door uw verlof in ernstige problemen komt.
Kunt u het niet eens worden met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.
Als uw zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.

Bewijs of informatie voor werkgever over noodzaak zorg
Bij kortdurend zorgverlof mag uw werkgever u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Bijvoorbeeld met een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een onderzoek in het ziekenhuis.

Zorgverlof voor ziek kind
U kunt zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke verzorging van:
- uw zieke kind;
- adoptiekind;
- kind van de partner met wie u samenwoont.
Ook als uw pleegkind ziek is kunt u recht hebben op zorgverlof. Voorwaarde is wel dat het kind bij u woont.

Uitbreiding zorgverlof sinds 1 juli 2015
Met ingang van 1 juli 2015 kan kortdurend en langdurend zorgverlof ook worden aangevraagd voor:
- grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
- andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante);
- mensen met wie een sociale relatie bestaat (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend).
Langdurend zorgverlof is sinds 1 juli 2015 ook mogelijk als iemand uit uw omgeving hulpbehoevend of ziek is.

Opbouw vakantiedagen tijdens zorgverlof
Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw vakantiedagen.

Andere afspraken in Cao
In uw Cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Dan gelden die afspraken.

Bron: www.overheid.nl (januari 2016)